IRMS
The interactive hub of the information world

IRMS Wales Cymru

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IRMS Wales Cymru events are held in various locations across Wales, usually hosted by IRMS Cymru/Wales members.

Events are advertised in the following ways:

IRMS Wales Cymru Officers:

Patrycja Duszynska

Chair; 
Patrycja Duszynska
Patrycja is an Information and Records Management and Training Officer at Cyngor Sir Ceredigion County Council. She has worked in records and information management for 6 years, after graduating from Wroclaw University where she received MA in Archives and Records Management. She arrived in Aberystwyth for a 1 year internship, fell in love with Wales and stayed…
She also advises and provides training sessions on data protection and information security. Her main projects involve SharePoint implementation, updating the corporate retention schedule and working on the legal admissibility of electronic records.
Patrycja believes that sharing experiences between professionals is extremely valuable, and is looking forward to meeting you all at the next IRMS Wales Cymru meeting.

Cadeirydd 
Patrycja Duszynska

Patrycja yw’r Swyddog Hyfforddiant a Rheoli Gwybodaeth yng Nghyngor Sir Ceredigion. Mae wedi bod yn gweithio yn y maes Rheoli Gwybodaeth am chwe blynedd yn dilyn graddio o Brifysgol Wroclaw ble y cafodd Radd M.A. mewn Rheoli Gwybodaeth ac Archifau. Daeth i Aberystwyth am flwyddyn fel Hyfforddai, ond disgynnodd mewn cariad gyda Cymru ac arhosodd yma...

Fel rhan o’i gwaith mae Patrycja yn gyfrifol am gynnal sesiynau hyfforddi Diogelu Data. Ei phrif brosiectau yw gweithredu system SharePoint y Cyngor, diweddaru a chynnal Rhestrau Cadw a chynlluniau Ffeilio Corfforaethol a gweithio ar ddilysrwydd Cyfreithiol Cofnodion Electroneg.

Credai Patrycja bod rhannu profiadau gyda chyd reolwyr gwybodaeth proffesiynol yn y maes yn eithriadol o werthfawr, ac mae’n edrych ymlaen yn arw i’ch cyfarfod i gyd yn y cyfarfod IRMS Cymru nesaf!


Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Siân Angharad

Finance Officer; 
Siân Angharad

Siân is currently studying for a MA in Archive Administration at Aberystwyth University and is relatively new to Information and Records Management.  Before starting her course, Siân worked as a Postgraduate Research Assistant at Gladstone’s Library where her role provided a solid base of practical knowledge with library and archival collections. She is interested in completing a dissertation relating to access to information. After graduation Siân expects to find employment in RM where she can develop her experience and skills further. 

Siân was runner up in the Alison North New Professionals Award at the IRMS conference in 2015

Swyddog Cyllidol
Siân Angharad

Ar hyn o bryd mae Siân wrthi' n astudio M.A Mewn Gweinyddiaeth Archifau ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn gymharol newydd i’r Maes Rheoli Gwybodaeth a Chofnodion. Cyn cychwyn ar y cwrs, roedd Siân yn gweithio fel Cymhorthydd Ymchwil Ôl-radd yn Llyfrgell Gladstone ble y rhoddodd ei rôl sylfaen gadarn o wybodaeth a dealltwriaeth ymarferol i gasgliadau archifol. Mae’n awyddus iawn i gwblhau ei thraethawd hir ar ‘fynediad i wybodaeth’ ac meddai ddiddordeb mawr yn y maes hwnnw. Yn dilyn graddio mae Sian yn gobeithio’n fawr dod o hyd i waith yn y maes Rheoli gwybodaeth ble y cai’r cyfle i ddatblygu ei sgiliau a’i phrofiad ymhellach.

Cafodd Sian lwyddiant mawr yn y seremoni wobrwyo yn y Gynhadledd IRMS yn 2015 drwy dderbyn yr ail wobr yng nghystadleuaeth ‘Person Proffesiynol Newydd’ Alison North.

 Gwenan Mair Edwards Secretary; 
Gwenan Mair Edwards: 

Gwenan Mair is currently working as an Information Management Officer at Gwynedd Council in Caernarfon North Wales.  She started her career in Records Management as a Trainee Records Manager at the Council 5 five years ago where she also got the opportunity to study the International Archives, Records and Information Management Distance Learning course at Aberystwyth.

As Information Management Officer, Gwenan is responsible for the corporate classification scheme and retention schedule, advises teams across the council on good information management practices, provides and presents training sessions and workshops, and works closely with the Information Manager to create materials to raise awareness around data protection and security.

Currently her main project is the development and corporate roll out of an EDRMS system using SharePoint.

Gwenan always enjoys working with various teams across the council and learning about all the diverse services the council offers and looking at ways to improve ways of working.

Sgrifennydd
Gwenan Mair Edwards

Mae Gwenan yn gweithio fel Swyddog Rheoli Gwybodaeth yng Nghyngor Gwynedd, Caernarfon ar hyn o bryd. Dechreuodd ei gyrfa yn y maes Rheoli Gwybodaeth fel Hyfforddai Rheoli Cofnodion 5 mlynedd nôl lle cafodd i cyfle i gychwyn astudio cwrs Dysgu o Bell Archifau Rhyngwladol a Rheoli Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Fel Swyddog Rheoli Gwybodaeth mae Gwenan yn gyfrifol am gynnal a diweddaru’r Cynllun Ffeilio a Rhestr Gadw Gorfforaethol, ymgynghori a chydweithio gyda thimau ar draws y Cyngor ar faterion Rheoli Gwybodaeth, cynnal a chyflwyno sesiynau hyfforddi a gweithdai Rheoli Gwybodaeth a gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Gwybodaeth i greu deunyddiau codi ymwybyddiaeth Diogelu Data.

Ar hyn o bryd ei prif brosiect yw datblygu a sefydlu System Rheoli Cofnodion Electronig Gorfforaethol yn defnyddio pecyn SharePoint.

Mae Gwenan bob amser yn mwynhau cyd-weithio gyda thimau ar draws y cyngor a dysgu am yr holl wasanaethau amrywiol y maent yn ei gynnig ac edrych am ffyrdd i newid ffyrdd o weithio er gwell.

Feedback

If you have any comments about the site, please contact the eOfficer via the contact form or by email; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..